برادر جورج فلوید دوشنبه در صحنه ای که برادرش درگذشت عیادت عاطفی کرد.
خواهر و برادر فلوید ، ترنس ، “در آغوش دوستش فرو ریخت و تلاش کرد تا به آنجا برسد” که در آن برادرش ظاهراً هوشیاری خود را در زمین از دست داد و در حالی که در 25 مارس در بازداشت پلیس در مینسوتا بود ، درگذشت.
“او به سختی قادر به راه رفتن بود. او گفت ، وی افزود كه جمعیت “صلح آمیز و احترام آمیز بود” در هر دو طرف او را نگه داشته و او را محكوم كرد.
به اشتراک بگذارید: Facebook > Twitter

صفحه تلنگر

WhatsApp Email کپی