مقامات ایمنی راه های NSW از رانندگان التماس می کنند که بعد از افزایش تعداد مرگ های سریع در هنگام شیوع ویروس کرونا. از میان تمام تصادفات کشنده بین مارس و ژوئیه ، موارد مرتبط با سرعت از 27 درصد در سال گذشته به 54 درصد در سال جاری دو برابر شد. فاجعه های مربوط به کمربند ایمنی نیز دو برابر شده است. سرعت و مرگ ناشی از کمربند ایمنی در جاده های NSW دو برابر شده است. (9News) مردان در آن دوره 48 مورد از 65 مورد مرگ ناشی از سرعت را تشکیل دادند و 13 نفر یا 17 نفری که بدون کمربند ایمنی کشته شدند. با وجود افزایش سرعت و کمربند ایمنی ، 28 نفر کشته شده اند جاده های ما تا امروز ، نسبت به سپتامبر سال گذشته است. اندرو کنستانس وزیر راه NSW گفت: “ما فقط می خواهیم مردم به خانه بروند ، ما می خواهیم همه افراد را تا سال 2020 برسانیم.