بوی بد ناشی از سطل اهدای لباس ، پلیس را در مریلند به کشف وحشتناکی – جسمی در حال تجزیه سوق داد.
این تماس در ساعت 12:30 بعد از ظهر به پلیس پارک ریوردیل وارد شد. جمعه ، پلیس های آنجا توییت کردند .
“تحقیق در مورد مرگ” ، این توییت با برچسب مشخص شد.
“در حدود ساعت 12:30 بعد از ظهر ، پلیس پارک ریوردیل از طرف یکی از اعضای جامعه در مورد بوی بدی که از یک سطل بزرگ کمک مالی در فضای باز برای اهدای لباس در نظر گرفته شده است ، تماس گرفت.”
تحقیقات توسط واحد قتل اداره پلیس شهرستان پرنس جورج انجام می شود ، وابسته محلی فاکس گزارش شد .