در گزارشی آمده است: “سرویس مخفی روز جمعه برای آماده سازی سخنرانی پیروزی احتمالی انتخابات ریاست جمهوری ، ماموران اضافی را برای محافظت از جو بایدن اعزام خواهد کرد.
نیروهای تقویت شده به ویلمینگتون ، دل ، جایی که دفتر مرکزی بایدن در مرکز همایش های رودخانه قرار دارد ، اختصاص می یابد ، زیرا شمارش آرا در چندین ایالت مهم میدان جنگ ادامه دارد ، منابع گفتند واشنگتن پست .
هنگامی که معاون سابق رئیس جمهور قصد داشت جمعه در مرکز بماند ، ماموران اعزام شدند.
بایدن می تواند تا روز جمعه به 270 رأی انتخاباتی موردنیاز برای تأمین ریاست جمهوری و سخنرانی پیروزی از مرکز همایش ها برسد.
اگرچه بایدن به امنیت بیشتری می رسد ، اما سرویس مخفی هنوز نتوانسته است وی را در سطح محافظت از روسای جمهور منتخب کار کند.
سرویس مخفی و کمپین بایدن به درخواست نظر روزنامه پاسخ ندادند.