اجساد یک زن و مرد در امروز بعد از ظهر یک خانه در شمال بریزبن.
پلیس قبل از ساعت 2 بعد از ظهر به محل اقامت جوینر فراخوانده شد امروز.
تحقیقات ادامه دارد.
از هر کسی که اطلاعاتی خواسته شده است با شماره تلفن 1800 333 000 با Stoppers Crime تماس بگیرید.