چهارشنبه – از جمله دو کودک – در تیراندازی یکشنبه شب در ساحل ویرجینیا چهار نفر زخمی شدند.
تیراندازی در دادگاه ویتنی رخ داد و همه قربانیان را با جراحات غیر تهدید کننده زندگی ، گروه پلیس ساحل ویرجینیا هدف قرار داد در توییتر نوشت .
بخش صحنه تیراندازی را “بسیار فعال” توصیف کرد.
اطلاعات اضافی بلافاصله توسط پلیس ارائه نشد.