رئیس جمهور ترامپ حکم مشاور دیرینه خود راجر استون ، یک مقام ارشد دولت به Politico گفت .
این تخفیف فقط چند روز قبل از قرار معلوم شدن استون در زندان برای ارائه حكم 40 ماهه پس از اینکه وی مقصر شناخته شد در هفت مورد انسداد ، شاهد دستکاری و دروغ گفتن به کنگره.
استون به حکم تجدیدنظر اعتراض کرده و معصومیت خود را حفظ می کند.
Trump در اوایل روز جمعه تذکر داد که وی در نظر دارد برای رئیس جمهور بخشودگی عفو کند.
“من به آن نگاه خواهم کرد. فکر می کنم راجر استون نیز مانند بسیاری از مردم با خیلی ناعادلانه رفتار شد و در همین حال ، کومی و همه این بچه ها از جمله بایددن و اوباما در حال پیاده روی هستند ، زیرا ما آنها را جاسوسی کرده اند که از تبلیغات من جاسوسی کنند. ” “چه کسی آن را باور می کرد؟”