با توجه به گزارش و آخرین اطلاعات عمومی موجود ، کوک کوک شیکاگو به عنوان ایالت با بیشترین گزارش های کروناویروس در ایالات متحده از کوئینز پیشی گرفته است.
به نقل از شیکاگو Sun-Times .
در عین حال ، طبق گفته وزارت بهداشت ایالت ، کوئین ها به 58.084 مورد رسیده اند.
اولین بار Sun-Times به عنوان ناگهانی پرشکوه کوک کانتی به عنوان ناحیه ای که از ایالات متحده بدترین ضربه را به خود اختصاص داده بود ، اشاره کرد.
با این وجود ، در سراسر کشور ، نیویورک در مواردی هنوز بسیار فراتر از ایلینویز است.
از روز پنجشنبه ، نیویورک 343،051 مورد را در مقایسه با ایلینویز ، که 87937 نفر در آن وجود داشت ، ثبت کرده بود.
به اشتراک بگذارید: Facebook Twitter

صفحه تلنگر

WhatsApp Email کپی