گزارش جدیدی اعلام کرد: یک فرد مسلح پنجشنبه شب در خارج از مرکز همایش های پنسیلوانیا که میزبان شمارش آرا بود ، دستگیر شد.
پس از آنکه پلیس در مورد گروهی از مردم ویرجینیا با هامر با برنامه احتمالی اعتصاب به مرکز کنوانسیون منتقل شد ، این نیم تنه رخ داد ،