مادیسون گاردن اسپرت روز جمعه از ضرر 78.5 میلیون دلار در سه ماهه چهارم مالی خود گزارش کرد.
بر اساس هر سهم ، شرکت مستقر در نیویورک اعلام کرد که 3.27 دلار ضرر دارد. ضرر و زیان ، تعدیل شده در حساب برای عملیات متوقف شده ، به 3.26 دلار در هر سهم رسید.
برای سال ، این شرکت از زیان 182.4 میلیون دلاری یا 7.62 دلار به ازای هر سهم خبر داد و در این دوره به ضرر رسید. درآمد 603.3 میلیون دلار گزارش شده است.
سهام ورزش مادیسون گاردن از ابتدای سال تاکنون 43 درصد کاهش یافته است. سهام در 12 ماه گذشته 42 درصد کاهش یافته است.