پلیس در صحنه محاصره یک خانه در شمال بریزبن ، به دنبال فراخوانی برای ورود به سیستم. پلیس و مذاکره کنندگان متخصص در حال مذاکره با یک زن و مرد در داخل خانه در Atrium Way ، اورتون هیلز هستند. اعلامیه اضطراری اعلام شده است و از پلیس خواسته شده است كه پلیس در تلاش برای حل این وضعیت در خانه خود بماند. © AAP 2020