یک مرد سیاه پوست که دارای پرچم آمریکایی است ، روز یکشنبه با معترضین در مقابل دادگاه دادگستری فدرال در پورتلند روبرو شد و به اکثریت جمعیت سفید پوست گفت که “هیچ یک از شما نماینده زندگی سیاه پوست نیست”.
یک مرد ناشناس را می توانید در فیلم های ویدئویی مشاهده کنید که تلاش می کند معترضان را از گشودن یک دروازه و جلوگیری از “اشغال” مراحل دادگاهی تحت پوشش نقاشی های دیواری جلوگیری کند.
این مرد می گوید: “اگر برای عدالت به اینجا آمده اید ، بیایید و با من ایستادید.” “من برای عدالت اینجا هستم. من اینجا نیستم که این حصار پادشاه را خراب کنم. من اینجا نیستم که بتوانم اسپری رنگ کنم. ”
او می افزاید: “اگر نمی خواهید گازسوز شوید: متوقف شوید!”
وقتی یکی از اعضای گروه سعی می کند به مرد بگوید که حق دارد در صلح جمع شود ، پاسخ می دهد: “این صلح آمیز نیست.”