پلیس گفت که مظنون به یک قتل مضاعف در داکوتای جنوبی در برانکس دستگیر شده است.
Arnson Absolu ، 37 ساله ، از The Bronx ، در نیویورک نگهداری می شود و منتظر استرداد به Rapid City برای قتل های درجه اول چارلز رد بید ، 26 ساله و اشلی ناگی ، 29 ساله است.
Absolu در تیراندازی 24 اوت مظنون شد پس از آنكه یك وسیله نقلیه متصل به او در نزدیكی صحنه جنایت در فیلم نظارت ظاهر شد ، پلیس به Rapid City Journal گفت .
پلیس به محل فروش گفت كه هنوز انگیزه تیراندازی ناشناخته مانده است.