مرد پس از ضربات چاقو در CBD در ملبورن مجروح شد. . مأمورین به هتلی در بازار خیابان فراخوانده شدند. دقیقاً بعد از 5:00 بعد از گزارش ها ، مرد در 20 سالگی او را به هم چاقو زده بود. > افراد متخلف فرار کردند و مقتول در یک وضعیت بحرانی به بیمارستان منتقل شد. کارآگاهان در حال بررسی این هستند که آیا افراد درگیر هستند؟ برای همگان شناخته شده اند و از هر کسی که اطلاعاتی دارد درخواست کرده است که در 1800 333 000 با جرم استاپ ارتباط برقرار کند. © AAP 2020