معاون نخست وزیر و خزانه داری کوئینزلند اعلام کرد که او در کنار ایستاده است وظایف وزرای وی به دلیل بررسی و نظارت از سازمان نظارت بر فساد در ایالت. جکی سنت گفت: کمیسیون جرم و فساد بعد از ظهر دیروز به او گفت که روند استخدام و انتخاب مدیر اصلی کالج متوسطه جدید اینترن سیتی جنوبی را بررسی می کند. خانم سنت گفت که در انتخابات ایالت امسال برای کرسی خود در جنوب بریزبن ایستاده و با تحقیقات کاملاً همکاری خواهد کرد. بیشتر به بیا.