میت رامنی روز یکشنبه در اعتراض به Black Lives Matter در واشنگتن D.C پیوست.
سناتور جمهوریخواه از یوتا دیده می شود که می تواند یک چهره را بپوشد و با تظاهرات کنندگان با تصویر راهپیمایی کند ارسال شده به این حساب توییتر .
“ما به صوتی علیه نژادپرستی احتیاج داریم ، به صدای زیادی در برابر نژادپرستی و علیه وحشیگری نیاز داریم ،” رامنی در یک اعتراض به خبرنگار گفت:
“و ما باید بایستیم و بگوییم” زندگی سیاه مهم است. “”
رامنی منتقد سرسخت رئیس جمهور ترامپ بوده است و هدف فهرست شده در میان گروهی از جمهوریخواهان که از فعالیت انتخاب رئیس جمهور حمایت نکردند.
به اشتراک بگذارید: Facebook > Twitter

صفحه تلنگر

> WhatsApp Email > کپی / div>