ویکتوریا هیچ مورد جدیدی گزارش نکرد ویروس کرونا موارد یا مرگ برای روز دوازدهم مستقیم. چهار مورد فعال وجود دارد دولت ، شامل یک مورد با منبع ناشناخته در دو هفته گذشته. تقریباً 20،000 ویکتوریایی دیروز از نظر ویروس مورد آزمایش قرار گرفتند. عابران پیاده از منطقه تجاری مرکزی در ملبورن دور می شوند. (AP) در همین حال ، 9 خبر span > می فهمد مرز کوئینزلند می تواند تا کریسمس به ویکتوریا باز شود. گفته می شود آناستاشیا پالاسچوک ، نخست وزیر کوئینزلند ، مراقب موارد ویروس کرونا در این موارد است سیدنی بزرگ ، با تصمیم گیری در اواخر ماه نوامبر . موارد بیشتر در دسترس خواهد بود.