یک مظنون اضافی در ارتباط با قتل آندره مونتگومری متهم شد ، که رستوران منطقه مادر بزرگ مادربزرگش در “Welcome to Sweetie Pie’s” نمایش داده شد.
دادستان روز پنجشنبه اعلام کرد تراول آنتونی هیل ، 29 ساله ، به جرم توطئه ای برای قتل اجاره ای به جرم ادعای نقش خود در تیراندازی مرگبار 2016 متهم شد.
دو روز پس از مرگ مونتگومری ، هیل قرار بود 5000 دلار از عموی مقتول ، جیمز تیموتی نورمن ، که قبلا متهم شد در رابطه با قتل برادرزاده اش ، به گفته دادستان.
هیل همچنین در مورد پرداخت و قتل مونتگومری ضبط شده است.
تریکا الیس و وایل ربیحی یاقنام 42 ساله نیز در این پرونده متهم شده اند.
عموی مونتگومری ، نورمن پسر صاحب شیرینی پای ، رابی مونتگومری است.
عمو و برادرزاده در “Welcome to Sweetie Pie’s” ظاهر شدند که از سال 2011 به مدت پنج فصل در شبکه اپرا وینفری اجرا شد.
با سیم پست