امدادگران برای نجات مرد ناشناس ناامید شدند ، اما او در صحنه درگذشت ، Daily Mirror گزارش داد.
این حمله فقط سه ماه پس از کشته شدن یک کوسه زاخاری ربا ، 23 ساله ، در آبهای اطراف انجام شد.
استرالیا امسال چهار کشته را به دلیل حملات کوسه ها نسبت می دهد.